Informácie o prevádzkovateľovi:

Sara AL, spol. s r.o., IČO: 36360236, sídlo: Hlavná 992/47 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 17623/T (ďalej len „Predávajúci“).

Článok 1 Základné ustanovenia

Poskytovanie tovaru sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú, a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2 Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi je v niektorej z prevádzok DON PIZZA dodaný tovar nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3 Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu, najviac do 10 minút od prevzatia objednávky u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bol tovar dodaný. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o dodaní tovaru, pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Pri podávaní reklamácie je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj tovar, ktorého chybu vytýka, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75 % objemu z tovaru. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď.

Reklamácie sa môžu vybavovať niekoľkými spôsobmi:

  • Je možné kontaktovať predajcu telefonicky počas otváracej doby na číslach uvedených na mieste, odkiaľ bol tovar dodaný. V takom prípade by mali byť reklamácie vybavené ihneď bez zbytočného odkladu, najneskôr v priebehu 10 minút od prijatia objednávky.
  • Ďalšou možnosťou je kontaktovať kuriéra pizzérie Del Corso.
  • Reklamácie možno tiež podať osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby.

Záruka platí po dodaní tovaru najviac 20 minút. Ak tovar nezodpovedá kvalite alebo druhu, je možné ho reklamovať, ale musí byť zachovaných aspoň 75% objemu tovaru. Ak toto množstvo nie je zachované, reklamácia sa neuzná. Pri reklamácii objednávky dovozom snie je možné reklamovať nedodržanie teploty jedla. Ak sa vyskytne problém, môže sa dohodnúť na výmene tovaru, vrátení peňazí alebo inej kompenzácii v závislosti na dohode so zákazníkom.

Článok 4 Chyby odstrániteľné

Ak nie je dodržaná správna kvalita, hmotnosť, teplota, miera alebo cena v stravovacích službách, zákazník má právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu je možné podať pred prvým ochutnaním jedla a nápojov, alebo po ochutnaní (ak sa skonzumovalo menej ako 1/3 porcie) v závislosti od toho, akú chybu sa reklamuje.

Článok 5 Chyby neodstrániteľné

Ak sa nepodarí odstrániť chybu na objednaných jedlách alebo nápojoch, zákazník má nárok na kompletnú výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej sumy. V prípade uznania reklamácie a nároku na vrátenie peňazí, pri hotovostnej platbe za objednávku bude suma vrátená okamžite v hotovosti a v prípade bezhotovostnej platby bude vrátená suma tiež okamžite.

Článok 6 Lehoty na uplatnenie reklamácií

Ak zákazník zistí chybu na tovare, je povinný reklamáciu uplatniť bez odkladu. Ak to neurobí, právo na reklamáciu zaniká. Záruka na tovar platí najviac 20 minút od jeho dodania a reklamovať sa dá v prípade, ak nezodpovedá kvalite alebo druhu objednaného tovaru, pričom musí byť zachovaných aspoň 75% objemu. V prípade doručenia tovaru kuriérom, nie je možné reklamovať nedodržanie výdajnej teploty menu. Na základe dohody so zákazníkom sa vykoná náprava, ako je výmena tovaru, vrátenie peňazí alebo iná kompenzácia. Tovar je možné vrátiť osobne alebo prostredníctvom kuriéra Del Corso, čo zaručuje okamžité vrátenie.

Článok 7 Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník musí byť prítomný pri vybavovaní reklamácie a poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa služby alebo tovaru.

Článok 8 Záverečné ustanovenie

Predajca si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto reklamačného poriadku, pričom akákoľvek zmena bude účinná od dátumu zverejnenia. Tento reklamačný poriadok sa týka uplatňovania nároku na chyby tovaru zo strany spotrebiteľa. Účinnosť tohto reklamačného poriadku začína od dátumu 1.03.2023.