Definície

 1. Zmluvnými stranami zmlúv o poskytovaní elektronických služieb sú: dodávateľ a zákazník (kupujúci), ktorý realizuje objednávku v partnerskej reštaurácii podľa vlastného výberu.
 2. Dodávateľom je: spoločnosť̌ Sara AL, spol. s r.o., IČO: 36360236, sídlo: Hlavná 992/47 924 01 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 17623/T, ktorá prevádzkuje eshop delcorso.sk
 3. Zákazník (kupujúci) je fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa), ktorá dovŕšila 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, alebo právnická osoba či organizačná zložka s právnou subjektivitou. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov, ale nedovŕšila 18 rokov, pokiaľ môže nadobúdať práva a môžu sa na ňu vzťahovať povinnosti v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, t. j. v nevýznamných záležitostiach každodenného života.
 4. Objednávka na účely tohto dokumentu je právny úkon vykonaný prostredníctvom softvéru, pri ktorom kupujúci vyjadruje vôľu kúpiť si objednané produkty a služby v súlade s ich popisom a cenou.
 5. Platba je úkon zaplatenia ceny za objednávku zvoleným spôsobom pri zadávaní objednávky a špecifikovaný v týchto nariadeniach.n

Všeobecné ustanovenia

 • Tento dokument predstavuje pravidlá pre poskytovanie elektronických služieb, ktoré sú uvedené v článku 9 zákona o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002. Tieto pravidlá sú zaslané zákazníkom prostredníctvom internetovej služby a dodávateľ a zákazník sú povinní ich dodržiavať.
 • Informácie zobrazené na internetovej stránke dodávateľa, vrátane cien tovaru a služieb, nepredstavujú obchodnú ponuku, ale výzvu na uzavretie zmluvy podľa článku 71 Občianskeho zákonníka.
 • Kupujúci musí používať internetovú službu v súlade so zákonom a dobrými mravmi a nesmie poškodzovať oprávnené záujmy dodávateľa.
 • Kupujúci musí zabezpečiť, aby poskytnuté údaje boli presné, správne a úplné. V prípade nepravdivých údajov môže dodávateľ objednávku zákazníka odstrániť a informovať príslušné orgány. Ak sa použijú nezákonné údaje zákazníka, zákazník musí znášať náklady, ak neoznámi takéto porušenie dodávateľovi.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tento dokument a akákoľvek zmena nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia.
 • Tento dokument sa vzťahuje na reklamácie tovaru kupujúcim, ktorí sú spotrebiteľmi a nadobúda účinnosť od 1.04.2023.

Prijímanie a vykonávanie

 • Pre objednanie tovaru na www.delcorso.sk nie je vyžadované byť zaregistrovaným a prihláseným v e-shope.
 • Zákazník je povinný pred používaním internetovej služby prečítať a súhlasiť s uvedenými nariadeniami.
 • Pri zadávaní objednávky zákazník musí poskytnúť presné a kompletné údaje a zároveň potvrdiť, že súhlasí s povinnosťou platenia za objednaný tovar.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku telefonicky alebo e-mailom a zrušiť ju, ak existuje podozrenie na nepravdivé údaje, kontaktovanie zákazníka nie je možné, alebo ak zákazník zadal objednávku so zvýhodnením, na ktoré nemá nárok.
 • Dodávateľ môže počas vykonávania objednávky overiť oprávnenie zákazníka na nákup tovaru a služieb za zvýhodnených podmienok.
 • Ak zákazník zadal objednávku so zľavou, akciou alebo iným zvýhodnením, na ktoré nemal nárok, musí zaplatiť plnú cenu tovaru.

Dodacie a platobné podmienky

 • Cena za dovoz pri objednávke z eshopu www.delcorso.sk závisí od adresy doručenia, ktorú môžete zistiť po zadaní svojej adresy.
 • V niektorých oblastiach môže byť stanovená minimálna objednávka.
 • Pri donáške do domu si môžete objednať z našej ponuky denne v čase od 9:00 – 22:00 hod. V nedeľu je zatvorené.
 • Pri donáške v Galante a obciach Matúškovo, Hody, Nebojsa je doprava zdarma.
 • Pri donáške do vzdialenejších miest napr.: Mostová, Čierny Brod, Košúty, Kajal, Topoľnica je minimálny odber nad 30 eur a cena za dopravu je 5 eur.
 • Platbu môžete vykonať osobne pri osobnom odbere na prevádzke, hotovosťou, gastro lístkami  pri prevzatí tovaru pri dovoze, hotovosťou alebo gastro lístkami.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodávať správny druh a množstvo tovaru za dohodnutú cenu a adekvátne zabaliť a doručiť objednávku v dohodnutej lehote.
 • V prípade, že nie je možné splniť objednávku, bude zákazník kontaktovaný a ponúknutý podobný produkt.
 • Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň.

Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy

 • Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy s dodávateľom bez udania dôvodu pred vybavením objednávky, ale len do chvíle, keď dodávateľ začne s realizáciou objednávky.
 • Na uplatnenie tohto práva musí zákazník v jednoznačnom vyhlásení informovať dodávateľa – príslušnú prevádzku telefonicky najneskôr do 5 minút od potvrdenia objednávky.
 • Po uplynutí tejto doby nie je možné objednávku zrušiť alebo zmeniť bez súhlasu partnerskej reštaurácie. Informovanie partnerskej reštaurácie e-mailom nie je dostatočné na účinné odstúpenie od zmluvy.

Reklamácie

 • Podrobné informácie o pravidlách reklamácie sa nachádzajú na karte Reklamačný poriadok

Ochrana osobných údajov

Záverečné ustanovenia

 • Aby zákazník správne využíval služby, potrebuje prístup k internetu, aktívnu e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmito nariadeniami, sa uplatňujú všeobecne platné právne predpisy.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto nariadení, ktoré nadobúdajú účinnosť v deň ich uverejnenia.
 • Ak zákazník nové nariadenia neakceptuje, nemôže používať webovú stránku. Tieto nariadenia nevylučujú ani neobmedzujú práva spotrebiteľa podľa všeobecne platných právnych predpisov.
 • Ak existuje rozpor medzi ustanoveniami týchto nariadení a právnymi predpismi, ktoré poskytujú práva spotrebiteľom, uprednostňujú sa ustanovenia právnych predpisov.

Dátum revízie

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 1.4.2023.